Statut društva
user warning: Access denied for user 'metuljibiologija'@'10.20.0.39' to database 'metuljibiologija' query: LOCK TABLES cache_filter WRITE in /srv/www/metulji.biologija.org/includes/database.mysqli.inc on line 151.

 

 

STATUT DRUŠTVA ZA PROUČEVANJE IN OHRANJANJE METULJEV SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo "DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE IN OHRANJANJE METULJEV SLOVENIJE" (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi proučevanja in ohranjanja metuljev Slovenije, ali so kako drugače povezani s tema dejavnostima.

2. člen

Društvo je pravna oseba civilnega prava, sedež društva je v Ljubljani, Večna pot 111. Društvo ima svoj žiro račun.

3. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je grafični prikaz kranjskega ovniča (Zygaena carniolica) na beli podlagi z napisom DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE IN OHRANJANJE METULJEV SLOVENIJE, Celje. Štanpiljka je elipsaste oblike premera 4 krat 3 cm. V sredini je grafični prikaz kranjskega ovniča (Zygaena carniolica), na zunanjem robu štampiljke pa napis DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE IN OHRANJANJE METULJEV SLOVENIJE, Celje.

4. člen

Društvo je nacionalna lepidopterološko-naravovarstvena organizacija, ki deluje na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali izven nje.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje člane:

 

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov društva;
 • preko sredstev javnega obveščanja;
 • na rednih sestankih društva;
 • preko društvenega glasila;
 • na druge načine.
 • Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostmi, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

   

   

  II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

  6. člen

  Namen društva je organizirati ter spodbujati proučevanje in ohranjanje metuljev v Sloveniji. To dosega tako, da:

   

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tema področjema;
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva;
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva (s prirejanjem predavanj, okroglih miz ipd. ter z izdajanjem društvenega glasila in drugih publikacij);
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje svojih članov (s prirejanjem predavanj, seminarjev, ekskurzij, z zbiranjem in posredovanjem strokovne literature ipd.);
 • pridobiva nove člane (z organiziranjem predavanj, tečajev, seminarjev, izletov, raziskovalnih taborov ipd.);
 • sodeluje pri pripravi gradiv za potrebe izobraževanja;
 • si prizadeva za osveščanje članov in širše javnosti o nujnosti varstva in ohranjanja metuljev;
 • izvaja ukrepe varstva in ohranjanja metuljev.
 •  

   

  III. ČLANSTVO

  7. člen

  Član društva lahko postane vsak občan ali tuj državljan, ki se ukvarja s proučevanjem metuljev ali ohranjanjem narave oziroma je kako drugače povezan z dejavnostjo društva. Društvo ima redne in častne člane Redni član lahko postane, kdor upravnemu odboru predloži pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva, etičnim kodeksom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval članarino. V društvo se lahko včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta pod pogojem, da pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Člani, ki še niso polnoletni, ne morejo opravljati vodstvenih funkcij v temeljnih organih. Častni član lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in napredek proučevanja ter ohranjanja metuljev ali drugih žuželk in narave. Slovesno imenovanje opravi skupščina. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi rednemu članu društva ali pa simpatizerju, ki je s svojimi prispevki pripomogel k dobrobiti društva. Častni člani so opravičeni plačevanja članarine. Častni član, ki ni hkrati redni član društva, nima pravice odločati v organih društva.

  8. člen

  O sprejemu kandidata, ki je vložil pisno pristopno izjavo na sedež društva, odloča upravni odbor. Upravni odbor lahko odkloni članstvo osebam, katerih ravnanje ni v skladu z etičnim kodeksom. O odklonitvi članstva mora upravni odbor izdati v 45 dneh obrazložitev odklonitve s podukom. Zoper to odklonitev lahko kandidat v 30 dneh po prejemu vloži zahtevo, da o njegovem sprejemu odloča skupščina društva na prvem naslednjem zasedanju. Enako zahtevo lahko vloži kandidat, ki v treh mesecih ni prejel odgovora na prošnjo za včlanitev.

  9. člen

  Članstvo v društvu je nezdružljivo z namernim uničevanjem katerekoli vrste metuljev ali njihovih populacij, njihovim nelegalnim in nenadzorovanim držanjem v ujetništvu, trgovanjem z živimi ali mrtvimi osebki ter njihovimi razvojnimi oblikami, z zavestnim uničevanjem njihovih habitatov ali dajanjem soglasij k takim posegom.

  10. člen

  Dolžnosti članov so:

   

 • spoštovati določbe statuta in drugih aktov ter sklepov organov društva;
 • udeleževati se skupščine društva in aktivno sodelovati pri drugih organih društva, dajati konstruktivne predloge, pripombe, pobude, kritike, pohvale, prošnje in pritožbe;
 • redno plačevati članarino v višini, ki jo letno določi UO društva;
 • dajati društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;
 • prenašati svoje izkušnje in znanje na mlajše člane;
 • zastopati interese društva, skrbeti za njegov ugled ter nositi društveni znak in društvena priznanja;
 • povrniti škodo društvu, povzročeno namerno ali iz malomarnosti.
 •  

   

  11. člen

  Pravice članov so:

   

 • voliti in biti izvoljen v organe društva;
 • sodelovati pri delu in soodločati v organih društva;
 • uresničevati svoje interese na področju dejavnosti društva;
 • biti seznanjen s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
 • uporabljati skupne dosežke in rezultate delovanja društva pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;
 • uporabljati materialna sredstva društva oziroma koristiti opremo društva pod pogoji, ki jih določa upravni odbor.
 •  

   

  12. člen

  Članstvo v društvu preneha:

   

 • s prostovoljnim izstopom (na podlagi pisno ali ustno podane izjave upravnemu odboru);
 • s črtanjem iz članstva, če član dve leti ne poravna članarine in članskih obveznosti, kljub opominu (določa upravni odbor);
 • z izključitvijo na podlagi izrečenega pravnomočnega disciplinskega ukrepa;
 • s smrtjo;
 • s prenehanjem društva.
 •  

   

  IV. ORGANI DRUŠTVA

  13. člen

  Organi društva so:

   

 • skupščina;
 • predsednik društva;
 • upravni odbor;
 • nadzorni odbor;
 • disciplinsko razsodišče.
 • Razen za zasedanje skupščine imajo člani organov društva pravico do nadomestila stroškov, o čemer odloča skupščina. Posameznim članom upravnega odbora se lahko za opravljeno delo izplačajo nagrade. O višini nagrade odloča skupščina.

   

   

  14. člen

  Skupščina

  Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi redni in častni člani društva. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora tudi predložiti dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

  15. člen

  O sklicu skupščine in z dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred skupščino. Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov. Če skupščina ni slepčna, se zasedanje odloži za 60 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna:

   

 • če se ugotovi, da so bili vsi člani vabljeni;
 • če je prisotnih najmanj 10 članov.
 • Če skupščina odloča na podlagi tretjega odstavka tega člena, sklepi postanejo pravnomočni po poteku 30 dni, v kolikor v tem času ni bila sklicana ponovna skupščina.

   

   

  16. člen

  Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo po razpravi. Sklep skupščine je veljaven, če se je zanj odločila polovica prisotnih članov. Za sklepe, ki spreminjajo statut ali etični kodeks, ali s katerimi se sprejemajo pravilniki ali pa se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov.

  17. člen

  Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog upravnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja.

  18. člen

  Naloge in pristojnosti skupščine so, da:

   

 • izvoli delovno predsedstvo;
 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema spremembe in dopolnila k statutu ter k etičnemu kodeksu;
 • sprejema pravilnike;
 • sprejema poročila o pretekli dobi;
 • sprejema program dela društva za predvideno dobo;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun;
 • razrešuje in voli: predsednika, tajnika, blagajnika, člane nadzornega odbora in člane disciplinskega razsodišča;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva;
 • odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • odloča o višini članarine;
 • podeljuje naziv častni član;
 • odloča o prenehanju društva;
 • odloča o višini nagrad in nadomestil posameznim članom za delo v preteklem letu;
 • sprejema obče pomembne odločitve in stališča glede proučevanja in ohranjanja metuljev na slovenskem;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
 • Gradivo za vprašanja, o katerih odloča skupščina in so navedena v 4., 5., 6., 9., 15. in 16. alinei tega člena, mora biti upravnemu odboru dostavljeno najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine.

   

   

  19.člen

  Upravni odbor

  Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga:

   

 • predsednik (vodi in organizira delo v upravnem odboru;
 • tajnik;
 • blagajnik;
 • in 2 člana.
 • Upravni odbor je izvoljen za dobo 4 let. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča po sistemu večine. Če je število glasov izenačeno, je sprejet tisti sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Upravni odbor lahko za delo na posameznih področjih imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

   

   

  20. člen

  Naloge upravnega odbora:

   

 • sklicuje redno ali izredno skupščino;
 • skrbi za izvrševanje programa društva;
 • pripravlja predloge aktov društva;
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • upravlja s premoženjem društva;
 • ustanavlja in ukinja komisije;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina;
 • skrbi za strokovno delo na akcijah, ki jih organizira društvo;
 • zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisani red;
 • vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu in določa višino, rok in način plačila članarine;
 • odloča o nakupu premičnin večje vrednosti;
 • sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;
 • predlaga skupščini podelitev naziva “častni član”;
 • skupaj z nadzornim odborom odloča o disciplinskih kršitvah kot organ II. stopnje;
 • opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva ali v sporih med organi društva in člani;
 • odloča o pritožbah zoper morebitne komisije.
 •  

   

  21. člen

  Predsednik društva

  Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom ter organizacijam doma in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored. Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini in upravnemu odboru.

  22. člen

  Naloge predsednika društva so, da:

   

 • sklicuje sestanke upravnega odbora;
 • poda za htevek za uvedbo disciplinskega postopka;
 • koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva;
 • odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje;
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
 • predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih nakov ter nagrad zaslužnim članom društva.
 •  

   

  23. člen

  Tajnik društva Organizacijsko in administrativno vodi delo društva tako, da:

   

 • pripravlja seje upravnega odbora;
 • koordinira stike z drugimi organizacijami;
 • vodi društveni arhiv in korespondenco;
 • podpisuje manj pomembne tekoče zadeve;
 • vodi evidenco članstva.
 •  

   

  24. člen

  Blagajnik društva

  Blagajnik društva izvaja in nadzira finančno poslovanje društva in skrbi za njegovo korektnost, tako da:

   

 • skrbi za ažurnost pravilnika o finančnem poslovanju;
 • izdela letno finančno poročilo;
 • na sejah upravnega odbora redno poroča o finančnih zadevah.
 •  

   

  25. člen

  Nadzorni odbor

  Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, ki ji je odgovoren za delo. Nadzorni odbor je ssestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v upravnem odboru, je pa združljiva s članstvom in funkcijami v posameznih komisijah. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani; odloča večina.

  26. člen

  Disciplinsko razsodišče

  Disciplinsko razsodišče voli in imenuje skupščina za dobo 4 let. Razsodišče se sestaja po potrebi na zahtevo upravičenih organov. Disciplinsko razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah kot organ I. stopnje. O pritožbah na odločitve disciplinskega razsodišča odloča razširjeni upravni odbor (upravni odbor + nadzorni odbor) kot organ II. stopnje.

  V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

  27. člen

  Disciplinski postopek

  Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka.

  28. člen

  Disciplinske kršitve

  Lažjo disciplinsko kršitev predstavljajo poleg neizpolnjevanja dolžnosti navedenih v 2., 4., 5. in 6. alinei 10. člena statuta tudi naslednja ravnanja:

   

 • neposredovanje rezultatov opazovanj društvu in pristojnim ustanovam;
 • neupoštevanje veljavne zakonodaje s področja ohranjanja in varstva narave;
 • neomogočanje vpogleda v zbirko zaradi znanstvenega raziskovanja;
 • izpuščanje osebkov avtohtonih vrst brez ustreznih strokovnih mnenj v okolja, kjer ne živijo. Težjo disciplinsko kršitev predstavljajo poleg neizpolnjevanja dolžnosti navedene v 7. alinei 10. člena statuta tudi naslednja ravnanja:
 • trgovanje z živimi ali mrtvimi osebki ogroženih vrst metuljev in njihovimi razvojnimi oblikami;
 • uničenje posameznih populacij metuljev z lovom ali uničenjem njihovega habitata;
 • uporaba avtomatskih lovnih pasti, ki usmrtijo vse ujete osebke živali;
 • izpust alohtonih vrst metuljev v naravo.
 •  

   

  29. člen

  Disciplinski ukrepi

  Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:

   

 • - opomin;
 • - javni opomin;
 • izključitev.
 • Za kršitve navedene v drugem odstavku 28. člena mora disciplinski organ obvezno izreči ukrep izključitve. Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo do dveh let. Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil društvu škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode določi upravni odbor.

   

   

  VI. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

  30. člen

  Viri dohodkov društva so:

   

 • članarina;
 • darila, volila;
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
 • prispevki sponzorjev;
 • javna sredstva;
 • drugi viri.
 •  

   

  31. člen

  Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

  32. člen

  Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni raču.

  33. člen

  Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva ali drug član društva, ki ga za to pooblasti predsednik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

  34. člen

  Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Za pomoč in urejanje finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

  35. člen

  Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremičnine pa le na podlagi sklepa skupščine.

  VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

  36. člen

  Društvo lahko preneha:

   

 • po sklepu skupščine, sprejetem z dvotretjinsko večino;
 • po samem zakonu.
 • V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

   

   

  VIII. KONČNE DOLOČBE

  37. člen

  Ta statut je bil sprejet 31. januarja 1999 na ustanovni skupščini Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Celje v Celju. V veljavo stopi z dnevom sprejetja. Celje, 31. januarja 1999